Integritetspolicy

Integritetspolicy

Den personliga integriteten

Den personliga integriteten är viktig för oss och vi ansvarar för den personliga informationen som våra givare, medlemmar, samarbetspartners, leverantörer, anställda och andra förser oss med. Denna integritetspolicy beskriver hur vi behandlar, lagrar och hanterar personuppgifter.

För vem gäller denna integritetspolicy

Denna policy gäller för givare, medlemmar, leverantör, deltagare i event eller utbildning, konsult, samarbetspartner och besökare. Den gäller även användandet av våra tjänster. Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra tjänster används för att identifiera en fysiskt levande person. Det kan till exempel vara namn, adress, e-postadress, foto eller ett telefonnummer.

Varför samlar vi in personuppgifter

Vårt främsta syfte med personuppgifterna som vi samlar in är att kunna fullfölja de åtaganden som vi har gentemot våra medlemmar, men vi samlar också in uppgifter även från dig som i nuläget inte är har en relation hos oss men som deltar på tex ett event eller av någon annan anledning besöker oss. Som personuppgiftsansvarig har Vaccine Forward ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och enligt gällande lagstiftning.

Så skyddar vi dina uppgifter

Vi skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Åtkomstsystem krävs på samtliga datorer och telefoner som hanterar personuppgifter. De personuppgifter som finns på papper i pärmar och dylikt förvaras i låsta utrymmen.

Så samlar vi in dina personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter från givare, medlemmar, leverantör, deltagare i event eller utbildning, konsult, samarbetspartner och besökare . Insamlingen sker när du själva aktivt lämnar dina uppgifter på vår webbplats, via email eller social medier. Insamling kan också ske när du besöker ett event eller utbildning eller på annat sätt besöker oss. När du väljer att dela med dig av dina personuppgifter till oss så önskar vi ditt samtycke för behandling av dina personuppgifter.

Exempel på uppgifter som vi hanterar

Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, postadress eller annan information som du lämnat och som är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig.

Det här använder vi dina uppgifter till

Vi har rätt att behandla de personuppgifter som vi behöver för att fullgöra vårt
åtagande gentemot dig. Alternativt om du lämnat ditt samtycke till att vi
behandlar dina uppgifter. Det kan också vara så att vi behöver behandla dina
uppgifter på grund av krav i lag eller förordning. I vissa fall kan vi behöva ditt
samtycke för att få behandla dina uppgifter. I dessa fall kommer du att få klar
och tydlig information om vad det är du samtycker till.

Vi kan använda dina uppgifter till bland annat följande ändamål:

  • för att ge dig en god service
  • som svar på frågor du ställt oss
  • vid deltagande i event och utbildningar
  • ge dig relevant information i utskick i form av nyhetsbrev, medlemsinformation, inbjudningar till event eller utbildning.

De här kan se dina personuppgifter

Dina personuppgifter används av oss och i förekommande fall de företag som agerar som personuppgiftsbiträden för oss. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till några andra bolag om vi inte måste göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut, eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål. Uppgifter vidarebefordras bara till tredje part (företag) om det krävs för att tillhandahålla en tjänst.

Hur länge lagras personuppgifterna?

Vi behandlar olika kategorier av personuppgifter med olika ändamål och rättsliga grunder. Därför skiljer sig lagringstiderna beroende på i vilket ändamål vi behandlar dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Som registrerad hos oss har du följande rättigheter:

  • du har rätt att få information om vilka personuppgifter som samlats in om dig
  • du har rätt att begära rättning om vi har felaktiga uppgifter registrerade om dig
  • du har rätt att bli raderad ur våra system under förutsättning att uppgifterna inte längre behövs för det ändamål som de från början var avsedda för
  • om uppgifterna sparats med ditt samtycke kan du när som helst återkalla samtycket. Rätten att bli raderad gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (exempelvis bokföringslagen) att behålla uppgifterna.

Vill du veta mer?

Om du har frågor kring hantering av personuppgifter enligt ovan kan du kontakta oss via e-post info@vaccinforward.org.